1. 'മഞ്ഞക്കിളി' എന്ന പദം വിഗ്രഹിക്കുമ്പോള് കിട്ടുന്ന രൂപം ?
2. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയില് ആഗമസന്ധിയല്ലാത്തത്:?
3. 'അവന്' എന്നതിലെ സന്ധി :
4. ശരിയായ രൂപം ഏത് ?
5. 'എണ്ണിച്ചുട്ട അപ്പം' എന്ന ശൈലിയുടെ അര്ഥം:
6. കര്മ്മധാരയ സമാസം അല്ലാത്ത പദമേത് ?
7. മലയാളത്തിലെ ഏകവചനപ്രത്യയമേത് ?
8. 'കോവിലന്' എന്ന തൂലികാനാമത്തിനുടമ?
9. ശ്ലോകത്തില് കഴിക്കുക
10. ശരിയായ വാചകം ഏത്?